Hasta Hakları

 

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

1-Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

2-Bilgi İsteme

3-Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

4-Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

5-Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme

6-Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım

7-Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

8-Ötenazi Yasağı

9-Tıbbi Özen Gösterilmesi


Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma Hakkı

1-Genel Olarak Bilgi İsteme

2-Kayıtları İnceleme

3-Kayıtların Düzeltilmesini İsteme

4-Bilgi Vermenin Usulü

5-Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken haller

6-Bilgi Verilmesini Yasaklama


Hasta Haklarının Korunması

1-Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

2-Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama

3-Bilgilerin Gizli Tutulması


Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası

1-Hastanın Rızası ve İzin

2-Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

3-Küçüğün veya Mahcurun Tıbbi Müdahaleye İştiraki

4-Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması

5-Rızanın Şekli ve Geçerliliği

6-Organ ve Doku Alınmasında Rıza

7-Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi

8-Rızanın Kapsamı


Tıbbi Araştırmalar

1-Tıbbi Araştırmalarda Rıza

2-Gönüllünün Korunması ve Bilgilendirilmesi

3-Rıza Alınmasının Usülü ve Şekli

4-Küçüklerin ve Mümeyyiz Olmayanların Durumu

5-İlaç ve Terkiplerin Araştırma Amacıyla Kullanımı


Diğer Haklar

1-Güvenliğin Sağlanması

2-Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

3-İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret

4-Refakatçi Bulundurma

5-Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi

Hasta Haklari Yönetmeliği için tıklayınız.